Regulamin

REGULAMIN

Dzień dobry,

nazywam się Adrianna Roziewska. Jestem anglistką, na co dzień uczę angielskiego w swojej szkole językowej Better School. Jestem również twórcą kursów elektronicznych, których sprzedaż prowadzę za pośrednictwem strony internetowej kursy.betterschool-suwalki.pl.

Dane rejestrowe mojej firmy to:

Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń Adrianna Roziewska, ul. Utrata 2c, lok. 25, 16-400 Suwałki, NIP: 844-200-22-47.

Kontakt ze mną możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@betterschool-suwalki.pl.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostępnych formach płatności czy postępowaniu reklamacyjnym.

Życzę udanych zakupów!

§ 1

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument– osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Operator Płatności – Dotpay,
 4. Regulamin– niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://betterschool-suwalki.pl/regulamin/,
 5. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://kursy.betterschool-suwalki.pl,
 6. Sprzedawca– Adrianna Roziewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń Adrianna Roziewska, ul. Utrata 2c, lok. 25, 16-400 Suwałki, NIP: 844-200-22-47.
 7. Umowa– umowa zawierana pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą na zasadach opisanych w Regulaminie.
 • § 2
  POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych swojego autorstwa, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną, zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Strony, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony oraz do korzystania z zakupionych produktów elektronicznych nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

– dostęp do Internetu,

– standardowy system operacyjny,

– standardowa przeglądarka internetowa,

– standardowa przeglądarka plików pdf,

– posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 1. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
 3. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.
 • § 3
  USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych opisanych na Stronie.
 2. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca umożliwia również Kupującemu zapisanie się do newslettera. Newsletter polega na przesyłaniu Kupującego na jego adres e-mail informacji o nowościach, promocjach i produktach Sprzedawcy. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w odpowiedni link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera.
 3. Usługi, o których mowa powyżej świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy zawierane za pośrednictwem Strony.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@betterschool-suwalki.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 • § 4
  PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne do zakupu na Stronie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 • § 5
  ZAWIERANIE UMOWY
 1. W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  • dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Zamów”,
  • z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności,
  • zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  • kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 • § 6
  DOSTAWA PRODUKTU ELEKTRONICZNEGO

Dla Kupującego zostanie utworzone konto na platformie kursowej, w ramach którego Kupujący będzie mógł korzystać z Kursu. Dane dostępowe Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 • § 7
  ODSTĄPIENIE KONSUMENTA OD UMOWY
 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład w formie wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na adres kontakt@betterschool-suwalki.pl.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 • § 8
  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 • § 8
  DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe podane w związku z zakupem produktu elektronicznego będą przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy oraz przez czas niezbędny do realizacji umowy, jak również do czasu upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Jeżeli w związku z umową dla Kupującego zostanie wystawiona faktura, to dane zawarte na fakturze będą przetwarzane również w ramach dokumentacji księgowej administratora przez czas wymagany przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Dane osobowe podane w związku z zapisem do newslettera będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu wysyłania Kupującemu newslettera przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że Kupujący wcześniej zrezygnuje z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy oraz do zapisu do newslettera.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Kupującemu przysługują następujące uprawnienia:

1) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

2) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

3) prawo do przenoszenia danych,

4) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Kupujący uprzednio wyraził taką zgodę,

5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Sprzedawcę danych osobowych.

 

6. Realizacja powyższych uprawnień możliwa jest poprzez kontakt ze Sprzedawcą pod adresem kontakt@betterschool-suwalki.pl.

7. Sprzedawca wdrożył wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

8. Sprzedawca powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

1) Rocket Science Group // 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 – w celu korzystania z systemu mailingowego MailChimp, służącego do przesyłania newslettera,

2) Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052, REGON 011063638, NIP 5260307560– w celu korzystania z systemu do fakturowania, w ramach którego sporządzane są faktury za prowadzone usługi.

3) Biuro Rachunkowe Wojciech Osyda, ul. Noniewicza 44A, 16-400 Suwałki – w celu prowadzenia księgowości firmy.

9. Administrator informuje niniejszym Klienta, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza zapisu na newsletter, przekazywane są do Stanów Zjednoczonych poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych. Wynika to z faktu, że Administrator korzysta z systemu mailingowego MailChimp, którego dostawcą jest podmiot amerykański. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.

10. Postanowienia dotyczące danych osobowych oraz plików cookies znajdują się również w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://betterschool-suwalki.pl/polityka-prywatnosci/.

 • § 9
  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl .
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • § 10
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28 sierpnia 2018.